Povinné zaťaženie vozidiel pri STK

Povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t pri technickej kontrole od 1.2.2012

Podľa doterajších predpisov musia byť vozidlá pristavované na technickú kontrolu v staniciach technickej kontroly (STK) nezaťažené.

Od 1.2.2012 prichádza ku zmene, vozidlá kategórií M, N a O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t budú musieť byť na STK kontrolované zaťažené.

Ostatné vozidlá budú môcť byť na technickú kontrolu pristavované naďalej nezaťažené.

Nutnosť zaťaženia vozidiel vyplýva z postupu kontroly účinku prevádzkovej brzdy vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t podľa normy ISO 21069. Smernica 2010/48/EÚ určuje všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť prispôsobiť tejto norme kontrolu bŕzd vykonávanú v rámci pravidelnej technickej kontroly.

V Slovenskej republike bolo kvôli európskej smernici potrebné zmeniť zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a najmä jeho vykonávaciu vyhlášku č. 578/2006 Z. z. Stalo sa tak zákonom č. 519/2011 Z. z. a vyhláškou č. 2/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.2.2012. Nová príloha č. 4b vyhlášky č. 578/2006 Z. z. určuje minimálne zaťaženie, s akým treba vozidlo na technickú kontrolu pristaviť, takto:Definícia MZ:

MZ=mo/mc . 100 %

mo - okamžitá hmotnosť vozidla pristaveného na technickú kontrolu,
mc - najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla (údaj v rubrike F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II).

Časť vozidiel uvedených v tabuľke spĺňa podmienku minimálneho zaťaženia potrebného pri technickej kontrole už v nenaloženom stave, pri zaťažení na prevádzkovú hmotnosť. Pristavovať na technickú kontrolu naložené bude potrebné najmä tie vozidlá, ktoré majú veľký rozdiel medzi prevádzkovou a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou.

Postup podľa normy ISO 21069 je podobný tomu, ktorý sa v Slovenskej republike používal pri technických kontrolách aj podľa doterajších predpisov. Hlavným rozdielom je požiadavka, ktorá v doterajších predpisoch nebola, a to odmeranie brzdných síl pri najmenej 30 % konštrukčného tlaku brzdného aktuátora, aby mohli byť namerané hodnoty použité v tzv. extrapolačnom výpočte.

Vyššia hodnota tlaku, pri ktorom sa brzdné sily odmerajú, umožní v porovnaní s doterajším postupom presnejšie vyhodnotiť účinok bŕzd. Spôsobom, ako potrebnú hodnotu tlaku dosiahnuť, je zaťažiť
vozidlo aspoň na vyhláškou určenú mieru.


Splnenie podmienky minimálneho zaťaženia sa teda nebude preverovať priamo. Ak sa však pri skúške prevádzkovej brzdy nedosiahne tlak v brzdovom okruhu meranej nápravy najmenej 30 % konštrukčného tlaku brzdného aktuátora, bude to dôvodom na hodnotenie vozidla ako dočasne (to znamená na 30 dní) spôsobilého na premávku na pozemných komunikáciách. Vozidlo potom bude musieť byť pristavené viac zaťažené na opakovanú kontrolu.

Zdroj: MDDVSR a Testek s.r.o.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...