Druhy technických kontrol

Ešte donedávna bolo absolvovanie technickej kontroly spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, a často predstavovalo pre motoristu aj značný časový problém.

Našou filozofiou je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:
 • brzdová sústava,
 • riadenie,
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
 • rám a karoséria,
 • osvetlenie a svetelná signalizácia,
 • predpísaná a zvláštna výbava,
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.
 
 
Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.
 


Druhy technických kontrol
 • technická kontrola pravidelná,
 • technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,*
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí,
 • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia,
 • opakovaná technická kontrola.

  

* - tento druh technickej kontroly naša STK nevykonáva
Ako prebieha technická kontrola?
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

  

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

 

hore

 Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

 

Vyhodnotenie technickej kontroly

 1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
 

Zoznam kontrolných úkonov
si môžete pozrieť tu.
 


Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je:

 • Vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o technickej kontrole*
 • Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka*
    * - platí za predpokladu, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je 
 • Protokol o technickej kontrole vozidla

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
je
 • Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí

Dokladom o vykonaní technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT) je
 • Protokol o technickej kontrole vozidla
 • Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia

Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov.
 
hore
 


Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako,
 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.  

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.
 


Čím preukazujete platnosť technickej kontroly kontrolným orgánom?
Kontrolným orgánom (polícii) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike preukazuje vodič vozidla splnenie podmienok vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.
 
hore
 


Prečo musíte pravidelne chodiť na STK?
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla stanovuje § 21 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Viac...