Lehoty technických kontrol

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.
Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidenci nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačního čísla vozidla VIN.

Kategórie vozidiel

Kategória vozidiel L (motocykle)
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

Kategória vozidiel M
(osobné vozidlá)
M1, M2, M3

Kategória vozidiel N
(nákladné vozidlá)
N1, N2, N3

Kategória vozidiel O
(prípojné vozidlá)
O1, O2, O3, O4

Terénne vozidlá
M1G, N1G (< 2 t) , N1G (>2t), N2G, M2G, M3G (<12t), M3G (>12t), N3G

Kategória T (kolesové traktory)
T1, T2, T3, T4, T5

Kategória C (pásové traktory)

Kategória R (prípojné vozidlá za traktor)
R1, R2, R3, R4

Kategória S (vymeniteľé stroje za traktor)
S1, S2

Kategória P (pracovné stroje)
PS, PN

Kategória LS (snežné skútre)

Kategória V (ostatné vozidlá)