Emisné kontroly R-KAT

Sú emisné kontroly pre vozidlá s riadeným katalyzátorom povinné?

Zákon č. 725/2004 Z. z. určil povinnosť vozidlám s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom povinnosť absolvovať emisnú kontrolu.

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 určuje intervaly, dokedy všetky vozidlá vybavené katalyzátorom musia absolvovať predpísanú emisnú kontrolu.

Legislatívna úprava ukladá povinnosť absolvovať emisnú kontrolu pre tieto vozidlá nasledovne:

Kategória

vozidla

Vozidlo, ktoré bolo prvýkrát

prihlásené do evidencie:

Termín absolvovania emisnej kontroly:

M1, N1

- do 31.12.1993

- od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007

M1, N1

- od 1.1.1994 do 31.12.1999

- od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007

M1, N1

- od 1.1.2000, ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly uplynie do 30. júna 2008.*

- od 1. januára 2008 do 30. júna 2008


Doteraz sa funkčnosť riadeného katalyzátorového systému posudzovala v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla. V prechodnom období nábehu emisných kontrol vozidiel RKAT sa bude meranie emisií naďalej vykonávať ako súčasť TK pri tých vozidlách, ktorým ešte neuplynula lehota povinnej EK. Po skončení prechodného obdobia sa budú emisie vozidiel s katalyzátorom posudzovať len pri emisnej kontrole. Pri technickej kontrole Vám bude protokol z emisnej kontroly (samozrejme s hodnotením „spôsobilé“) uznaný.

Dôležité:
V prípade, že vozidlo neabsolvuje predpísanú emisnú kontrolu v stanovených intervaloch, nemôže byť hodnotené pri technickej kontrole ako spôsobilé.

* - po 30. júni 2008 musia mať platnú emisnú kontrolu všetky vozidlá, ktorým uplynul prvý interval na absolvovanie prvej emisnej kontroly po prvom prihlásení do evidencie (lehoty emisných kontrol).

Naše pracovisko EK
Ako jedno z pilotných emisných pracovísk v SR pôsobíme zároveň aj ako školiace stredisko praktického výcviku pre ostatné pracoviská emisných kontrol v Prešovskom kraji.

 

Už od začiatku apríla vykonávame aj nové emisné kontroly vozidiel vybavených riadeným katalyzátorom (RKAT).

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...