Obmedzovače rýchlosti

Vozidlá, pre ktoré je vybavenie obmedzovačom rýchlosti predpísané, podliehajú kontrole funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti na STK počnúc 1.7.2007!

Obmedzovačom rýchlosti musia byť podľa ustanovení Nariadenia vlády SR č. 154/2006 Z. z. vybavené:
 • vozidlá kategórie M3 s mc > nad 10 t a vozidlá kategórie N3, ktoré boli prihlásené do evidencie počnúc 1.1.1988,
 • vozidlá kategórií M2 a M3 s mc od 5 do 10 t a vozidlá kategórie N2, ktoré boli prihlásené do evidencie počnúc 1.1.2005,
 • vozidlá kategórií M2 a M3 s mc od 5 do 10 t a vozidlá kategórie N2, ktoré boli prihlásené do evidencie od 1.10.2001 do 1.1.2005, a sú prevádzkované vo vnútroštátnej a súčasne v medzinárodnej doprave,
 • s účinnosťou od 1.1.2007 vozidlá kategórií M2 a M3 s mc od 5 do 10 t a vozidlá kategórie N2, ktoré boli prihlásené do evidencie od 1.10.2001 do 1.1.2005, a sú prevádzkované výhradne vo vnútroštátnej cestnej doprave.

Obmedzovač rýchlosti namontovaný vo vozidle, pre ktoré je takéto vybavenie predpísané, musí byť funkčný a správne nastavený.

Obmedzovač rýchlosti musí zabezpečiť, aby rýchlosť vozidla, ktoré ním musí byť vybavené, podľa Nariadenia vlády SR č. 154/2006 Z. z.v znení neskorších predpisov neprekročila:
 • 100 km.h-1, ak ide o vozidlo kategórie M2 alebo M3,
 • 90 km.h-1, ak ide o vozidlo kategórie N2 alebo N3,
 • 90 km.h-1, ak ide o vozidlo schválené na cestnú prepravu nebezpečných vecí v zmysle dohody ADR.

Ako sa kontroluje nastavenie obmedzovača rýchlosti?
Prehliadkou sa overí vybavenie vozidla obmedzovačom rýchlosti, ktoré musí byť zapísané v osvedčení o evidencii vozidla. Skontroluje sa zabezpečenie častí obmedzovača rýchlosti plombami proti neoprávnenej manipulácii, ak sú na miestach prístupných bez demontáže. Údaj o najväčšej nastavenej rýchlosti uvedený v osvedčení o evidencii musí zodpovedať príslušnej kategórii vozidla a musí byť uvedený na označení najvyššej povolenej rýchlosti na zadnej časti vozidla.

Kontrola sa vykoná pomocou externého prístroja na kontrolu nastavenia obmedzovača rýchlosti, ktorý sa pripojí k tachografu bez porušenia plombovania. Ak vlastnosti tachografu alebo obmedzovača rýchlosti neumožňujú vykonať kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti (napr. sa nedá dostať ku kontrolnej prípojke bez porušenia plombovania), potom je potrebné preukázať funkčnosť a správne nastavenie obmedzovača rýchlosti predložením dokladu o kontrole obmedzovača rýchlosti vystaveného organizáciou, ktorá vykonáva overovanie tachografov.

Aké chyby?
 • Vozidlo, pre ktoré je obmedzovač rýchlosti predpísaný, ním nie je vybavené (nebezpečná chyba C);
 • Na vozidle kategórie M2 alebo M3, pre ktoré je vybavenie obmedzovačom rýchlosti predpísané, prekračuje kontrolou zistená nastavená rýchlosť hodnotu 100 km.h-1 viac ako 1 km.h-1 (nebezpečná chyba C);
 • Na vozidle kategórie N2 alebo N3, pre ktoré je vybavenie obmedzovačom rýchlosti predpísané, prekračuje kontrolou zistená nastavená rýchlosť hodnotu 90 km.h-1 viac ako 1 km.h-1 (nebezpečná chyba C);
 • Na motorovom vozidle schválenom na cestnú prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR, pre ktoré je vybavenie obmedzovačom rýchlosti predpísané, prekračuje kontrolou zistená nastavená rýchlosť hodnotu 90 km.h-1 viac, ako 1 km.h-1 (nebezpečná chyba C);
 • Kontrolou zistená nastavená rýchlosť je nižšia ako predpísaná nastavená rýchlosť o viac ako 5 km.h-1 (ľahká chyba A);
 • V prípade, ak nie je možné kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti v podmienkach STK vykonať, nie je predložený platný doklad o kontrole obmedzovača rýchlosti (nebezpečná chyba C);
 • Kontrolu obmedzovača rýchlosti nie je možné vykonať, pretože bola zistená chyba v kontrolnom úkone č. 702 (vážna chyba B)
 
Výnimky
Požiadavka na vybavenie motorového vozidla obmedzovačom rýchlosti sa nevzťahuje na motorové vozidlo:
 • kategórie M2 alebo M3, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km.h-1,
 • kategórie N2 alebo N3, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1,
 • vozidlá Ministerstva obrany SR a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ozbrojených síl SR, Ministerstva vnútra SR vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy a na vozidlá záchranném služby, vozidlá používané pre verejné služby v mestskej oblasti, vozidlá podrobujúce sa skúšobným jazdám na pozemných komunikáciách na účely technického pokroku a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel.

Aktuality

05.02.2013 - Akcia predĺžená - Absolvujte STK u nás a ušetrite na PHM. Viac...